"Những trận đánh vô cùng anh dũng của quân ta trên sông Lô và trên con đường Tuyên - Hà tuy chỉ tiêu diệt trên 1.000 quân tinh nhuệ của địch nhưng đã khiến cho binh lính hoảng sợ, mất tinh thần. Chẳng những nó làm sai kế hoạch của địch mà còn phá một phần kế hoạch tiến công lên Việt Bắc. Giá trị của trận sông Lô chính ở đó..."