Các học viện, nhà trường tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, thực hiện tốt phương châm "Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị".