Nhiệm vụ xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc đặt ra những yêu cầu ngày càng cao, đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ không chỉ ra sức học tập, tu dưỡng, rèn luyện, mà còn phải kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhằm xây dựng môi trường văn hóa Quân đội lành mạnh, phong phú, Binh chủng Thông tin liên lạc đã đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 847 của Quân ủy Trung ương về Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Cán bộ, chiến sĩ trong binh chủng coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, vừa cấp thiết, vừa thường xuyên, nhằm góp phần xây dựng Binh chủng.