Mời quý vị và các đồng chí cùng đến với những câu chuyện được kể lại bởi những nhân chứng sống về thế chiến thứ nhất trong chương trình Kính tiềm vọngÂm thanh Thế chiến 1 - Phần 2.