Một cuộc đấu đá nội bộ triệt hạ người này người kia, một cuộc phân chia quyền lực mới - những xảo ngữ này đang được những kẻ cơ hội chính trị, các thế lực thù địch, phản động núp bóng người dân chủ, người yêu nước, người hoạt động nhân quyền đưa lên các trang mạng xã hội, mạng ảo để nói về cuộc đấu tranh chống tham nhũng, xây dựng chỉnh đốn Đảng mà Đảng ta đang nỗ lực thực hiện. Mục tiêu của những kẻ này chắc chắn không phải là để cho một xã hội Việt Nam tốt đẹp hơn mà là để chia rẽ lòng dân với Đảng, hạ thấp quyết tâm phòng chống tự diễn biến, tự suy thoái theo tinh thần Nghị quyết TƯ4 của Đảng và thâm độc hơn là còn nhằm cho nội bộ Đảng ta chia rẽ để thừa cơ đục nước béo cò, thực hiện mưu đồ hèn hạ, xấu xa đen tối của chúng.