Những nội dung chính có trong chương trình:

- Hỏa hoạn trên phim trường "Vương triều xác sống".

Trịnh Tú Trung và nghề siêu khó.