Những nội dung chính có trong chương trình:

- Điểm lại những tin điện ảnh đầu năm 2021.

- Charlie Nguyễn - Đức Thịnh và cú bắt tay trăm tỷ trong "Người cần quên phải nhớ".