Tại Hà Nội, Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương sáng ngày 24/6/2022 tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 407 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027"