Mời quý vị và các đồng chí cùng chương trình Nhận diện sự thật tìm hiểu về Quy định 37 của Đảng đang bị xuyên tạc thế nào?