Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, sáng nay (10/01/2022), các đại biểu Quốc hội khóa 15 thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 8 luật.