Mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi chương trình Hồ sơ mật để tìm hiểu về số phận của những người lính thuộc địa sau chiến tranh thế giới thứ I, những người đã bị lãng quên.