Phóng sự ảnh - Số 2728: Nhiều hoạt động chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.