Phóng sự ảnh - Số 2725: Ấn tượng không gian văn hóa ASEAN tại AARM-30.