Quán triệt đường lối văn hóa của Đảng, những năm qua,  văn hóa nói chung và văn học nghệ thuật nói riêng đã có những bước phát triển mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Không gian sáng tạo về đề tài, chủ đề, phương pháp sáng tác được mở rộng đã tiếp cận mạnh mẽ hiện thực mới, làm sâu sắc thêm chủ nghĩa nhân văn, xuất hiện nhiều tác phẩm có giá trị trong tất cả các ngành văn học nghệ thuật. Đội ngũ sáng tác được bổ sung nhiều tài năng trẻ, mang dấu ấn của thế hệ mới, đem đến nhiều sinh khí mới cho phong trào văn học nghệ thuật cả nước. Văn học nghệ thuật ngày hôm nay ngày càng có nhiều cơ hội tiếp cận với công chúng, bạn đọc. Bên cạnh những đóng góp tích cực, vẫn xuất hiện những khuynh hướng, quan điểm sai trái về văn học nghệ thuật, ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống, xã hội. Để văn học nghệ thuật tiếp tục phát huy vai trò đối với xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một vấn đề cơ bản là phải nhận diện và tích cực đấu tranh, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng trên lĩnh vực này.