Theo một báo cáo vừa được Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn công bố, so sánh các chỉ số về lợi nhuận trên doanh thu, lợi nhuận trên tài sản, lợi nhuận trên vốn thì các doanh nghiệp nông, lâm, thủy sản đều cao hơn so với doanh nghiệp nói chung. Thế nhưng tỷ lệ đầu tư vào nông nghiệp nông thôn vẫn còn rất thấp.