Từ nhận thức sâu sắc "Kỷ luật là sức mạnh của quân đội", Đảng uy, Chỉ huy Sư đoàn 325, Quân đoàn 2 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các tiêu chí xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, trong đó đột phá vào nội dung xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật.