Với nhiệm vụ thường xuyên phải tiếp xúc với môi trường độc hại, nguy hiểm, do đó khi thực hiện nhiệm vụ bộ đội Hóa học phải sử dụng trang bị phòng hóa cách ly cơ thể với môi trường. Để sử dụng thành thục và thực hiện được nhiệm vụ trong bộ khí tài đặc biệt này là một quá trình rèn luyện và vượt qua những giới hạn bản thân của những người lính phòng hóa.