Trong lịch sử chiến tranh nói chung và trong hoạt động quân sự nói riêng, nghệ thuật nghi binh luôn được đề cao và có giá trị phổ biến. Trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, nghi binh vừa là phương thức, vừa là biện pháp tạo thế và lực mới nhằm mục đích tạo ra bước ngoặt quyết định cho một cuộc chiến.