Đơn vị của Quân chủng PK-KQ tập trung đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện SSCĐ sát thực tế, đáp ứng yêu cầu, điều kiện tác chiến mới; góp phần quản lý và bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc trong mọi tình huống.