Cứ đến dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, chiến thắng của dân tộc thì các thế lực chống đối và các phần tử cơ hội chính trị lại gia tăng các hoạt động tuyên truyền nhằm xuyên tạc lịch sử và bôi nhọ vai trò lãnh đạo của Đảng ta. Với sự kiện 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến 19/12/2016  thì như thế nào?  Cùng bàn luận về chủ đề này sẽ là cuộc  trao đổi với Thượng tá Lê Thanh Bài, Trưởng Bộ môn Lịch sử kháng chiến chống Pháp, Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam.