Ra đời trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng, dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, qua các thời kỳ lịch sử, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội đã kế thừa, phát huy truyền thống văn hóa, truyền thống anh hùng bất khuất chống ngoại xâm của dân tộc, cùng các tầng lớp nhân dân Thủ đô viết nên trang sử hào hùng trong thời đại mới, góp phần làm rạng danh non sông đất nước Việt Nam.