40 năm qua là một chặng đường đầy gian lao, thử thách để Học viện Quốc phòng trở thành trung tâm giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, nghệ thuật quân sự hàng đầu của quân đội và quốc gia, có tầm vóc trong khu vực và thế giới. Học viện đã góp phần đào tạo, bồi dưỡng hàng chục nghìn học viên, trở thành lực lượng nòng cốt trong chiến lược xây dựng lực lượng vũ trang tiến lên chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, góp phần to lớn vào sự nghiệp củng cố quốc phòng an ninh, tạo dựng nền móng hưng thịnh, bền vững dài lâu cho đất nước.