Những năm qua, thực hiện chủ trương "Vươn ra biển làm giàu, đánh thắng" của Quân khu 3 và thành phố Hải Phòng, lực lượng vũ trang thành phố đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong đó đã xây dựng nhiều công trình quốc phòng và kinh tế quốc phòng trọng điểm, có ý nghĩa lớn về kinh tế xã hội và quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới cảng biển, biển đảo, đồng thời, Đảng ủy, Bộ CHQS thành phố Hải Phòng đã lãnh đạo, thực hiện đồng bộ nhiều chủ trương, biện pháp, xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh toàn diện.