Sư đoàn 2, Quân khu 5 đóng quân phân tán trên các địa bàn kinh tế, xã hội khó khăn. Nhiệm vụ huấn luyện tác chiến ở mỗi Trung đoàn lại có sự khác biệt nhất định. Điều đó đặt ra những yêu cầu bức thiết trong đổi mới, nâng cao chất lượng chính trị. Ngoài thực hiện nghiêm đề án, đổi mới công tác giáo dục tại đơn vị trong giai đoạn mới, Sư đoàn 2 đã xây dựng các tình huống, mô hình thực tế để giáo dục, nâng cao nhận thức, xây dựng bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống cho bộ đội một cách hiệu quả.