Tổ quốc ta - đất không rộng, người không đông nhưng trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước luôn phải chống lại rất nhiều thế lực xâm lăng cường bạo. Qua công cuộc đấu tranh dựng nước và giữ nước như vậy, ông cha ta đã sáng tạo, bồi đắp nên nền văn hóa Việt Nam vô cùng phong phú, đa dạng và sinh động, trong đó có văn hóa giữ nước với những giá trị hết sức đặc trưng. Nhìn lại con đường lịch sử đã qua, dân tộc ta luôn phải chiến đấu chống giặc ngoại xâm và đã giành được nhiều thắng lợi oanh liệt. Đó là một nét nổi bật của lịch sử Việt Nam, là thử thách cam go nhất nhưng cũng là niềm tự hào lớn nhất của dân tộc anh hùng, bất khuất. Để làm nên những thắng lợi to lớn ấy, dân tộc ta bao giờ cũng xác định nguồn gốc sức mạnh giữ nước trước hết là các giá trị văn hóa giữ nước.