Những năm gần đây, loại hình du lịch gắn với trải nghiệm nông nghiệp đã đem lại hiệu quả kinh tế trực tiếp cho các cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, tạo nên sự phong phú, hấp dẫn cho các sản phẩm du lịch của địa phương.