Hàng ngàn năm nay, đền Hùng luôn là biểu tượng tôn kính và linh nghiêm. Đây cũng là nơi thực hành các nghi lễ tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương. Tín ngưỡng thiêng liêng ấy xưa nay vẫn có sức sống trường tồn trong tâm thức của người dân cả nước.