Điều kiện lao động là một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến năng suất, chất lượng, sức khỏe đối với người lao động và cũng là cơ sở để đánh giá mức độ phát triển bền vững của một doanh nghiệp. Là nhà máy sản xuất, sửa chữa vũ khí quân sự, có những đặc thù, khó khăn riêng, nhưng Nhà máy Z183, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng luôn quan tâm đến điều kiện làm việc của người lao động. Trong đó, hướng đi chính là kết hợp đầu tư công nghệ hiện đại với thực hiện nghiêm các quy chế lao động an toàn, chất lượng cao.