DỰ ÁN KHẮC PHỤC HẬU QUẢ BOM MÌN VẬT NỔ SAU CHIẾN TRANH ĐẶC BIỆT - PHẦN 2

Điểm b - Khoản 2 - Điều 5 - Nghị định số 18/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 quy định: 

2. Dự án khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh đặc biệt, bao gồm

b) Dự án khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh tại địa bàn đặc biệt quan trọng đối với quốc gia về quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật về quốc phòng, an ninh.