Mời quý vị và các đồng chí cùng tìm hiểu Dự án khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh đặc biệt – Phần 1.