Thư viện quốc phòng - Số 371: "Nhiệm vụ của cơ sở đào tạo lái xe quân sự - Phần 1".