Thư viện quốc phòng - Số 367: "Điều kiện đối với người học nâng hạng Giấy phép lái xe quân sự - Phần 1".