Những nội dung chính đáng chú ý trong chương trình Thế giới số - Số 21:

- Pin dựa trên nước cung cấp khả năng lưu trữ quy mô lớn.

- Giải pháp giúp người mù cảm nhận cảnh sắc bên ngoài cửa xe.

- Vùng nước chết rộng hàng ngàn kilomet ở biển A Rập.