Cùng với triển khai đồng bộ các giải pháp, việc quyết liệt trong chỉ đạo, nghiêm túc trong tổ chức thực hiện đã thể hiện rõ quyết tâm xây dựng Quân chủng PK-KQ cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, tiếp tục là lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.