Đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, nói lên tiếng nói của nhân dân tại Quốc hội. Bám sát vào vai trò, nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân, trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14 vừa qua, các đại biểu Quốc hội công tác trong quân đội đã không ngừng nỗ lực, trách nhiệm, gương mẫu, có nhiều đóng góp hiệu quả vào các hoạt động của Quốc hội. Những đóng góp đó thể hiện rõ qua kết quả cụ thể, sản phẩm cụ thể trong việc thực hiện chức trách của người đại biểu nhân dân, cũng như quá trình công tác tại đơn vị.