UBND TP. Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang cho biết sẽ thưởng nóng cho tổ chức, cá nhân phát hiện và thông báo cho cơ quan chức năng thông tin chính xác đối tượng nhập cảnh trái phép