"Từ chiến trường ta xốc tới công trường, người chiến thắng là người xây dựng mới", từng một thời khoác áo lính cầm súng bảo vệ Tổ quốc, nhưng khi trở về đời thường, dù ở hoàn cảnh nào, những người lính ấy vẫn tiếp tục lao động, cống hiến, họ là những tấm gương điển hình cho tinh thần phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận kinh tế.