Tận dụng những tiềm năng, thế mạnh sẵn có để phát triển du lịch nơi thủy, hải, sản theo hướng hiệu quả bền vững gắn với bảo vệ môi sinh, môi trường. Đưa những chính sách mới của nhà nước tới người dân, hỗ trợ giúp đỡ nhân dân trong lúc khó khăn kết hợp với đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ du lịch sinh thái làm gia tăng chuỗi giá trị trong phát triển kinh tế mang lại nguồn thu nhập ổn định cho nhân dân và tạo thêm những nguồn lực để đầu tư xây dựng cuộc sống mới. Đó là những biện pháp quan trọng mà lực lượng Bộ đội Biên phòng đóng quân trên địa bàn cùng chính quyền xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận thực hiện để mang lại cuộc sống cho nhân dân ngày càng tốt đẹp hơn.