Vấn đề xây dựng Đảng, xây dựng CNXH, Lê-Nin có luận điểm rất chí lý "không ai có thể tiêu diệt được chúng ta, ngoài những sai lầm của bản thân chúng ta". Thực tiễn cách mạng Việt Nam 86 năm qua cho thấy, chiến thắng những kẻ thù đã hiện nguyên hình là khó, nhưng vượt qua những trở lực từ trong nội tại còn khó hơn nhiều. Vì vậy nhận diện đối tác biểu hiện của tự diễn biến, tự chuyển hóa là một nhiệm vụ cấp bách để dành thế chủ động trong cuộc chiến phòng chống diễn biến hòa bình.