Trường Sĩ quan Pháo binh vừa là cái nôi đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ pháo binh cho toàn quân, vừa là trung tâm nghiên cứu khoa học của Binh chủng Pháo binh và Bộ Quốc phòng. "Tự lực - Tự cường - Chủ động - Sáng tạo - Dạy tốt - Học tốt - Công tác tốt", 15 chữ vàng đó đã đúc kết truyền thống của Trường Sĩ quan Pháo binh trong suốt chặng đường 65 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển. Đó cũng là sự ghi nhận cống hiến lớn lao của lớp lớp các thế hệ cán bộ, giảng viên, nhà giáo ưu tú trong sự nghiệp trồng người, đào tạo nên hàng vạn cán bộ pháo vừa hồng, vừa chuyên cho Binh chủng và quân đội. Những kết quả đạt được trong 65 năm qua sẽ là nền tảng vững chắc để tập thể cán bộ, nhân viên, giảng viên của Trường Sĩ quan Pháo binh hôm nay tiếp tục nỗ lực, kiến tạo nên nhiều thành tích và chiến công mới, góp phần xây dựng đội ngũ pháo binh vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.