Quản lý số lượng lớn vũ khí, trang bị khí tài đặc chủng đầu ngành, do vậy, Lữ đoàn 680, Vùng 3 Hải quân luôn chú trọng thực hiện nghiêm nền nếp chế độ kiểm tra, công tác bảo quản, bảo dưỡng, duy trì hệ số kỹ thuật. Cùng với đó, Lữ đoàn cũng. tăng cường huấn luyện làm chủ vũ khí trang bị và năng lực kiểm sửa cho đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật.