"Bất kỳ khó khăn gì, bất kỳ công việc to mấy ta đoàn kết đều làm được cả"

(Trích lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Bài nói chuyện với đại biểu nhân dân tỉnh Thanh Hóa, ngày 13/6/1957)