"Mỗi người dân Việt Nam, bất kỳ già, trẻ, trai, gái; bất kỳ giàu, nghèo, lớn, nhỏ, đều cần phải trở nên một chiến sĩ tranh đấu trên mặt trận: Quân sự, Kinh tế, Chính trị, Văn hoá"

_Trích Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 11/6/1948; đăng trên Báo Cứu quốc, chi nhánh số 6, Số 968, ngày 24/6/1948_