"Quân sự mà không có chính trị như cây không có gốc, vô dụng lại có hại"

(Trích bài nói chuyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trường chính trị trung cấp Quân đội - nay là Học viện Chính trị/ Bộ Quốc phòng, ngày 20/5/1951)