"Một ngày mà Tổ quốc chưa thống nhất, đồng bào còn chịu khổ, là một ngày tôi ăn không ngon, ngủ không yên."

- Trích lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong "Lời tuyên bố với quốc dân" sau khi Người đi Pháp về, ngày 23/10/1946, đăng trên Báo Cứu quốc, số 384, ra ngày 23/10/1946 -