Sau nghỉ Tết, có khoảng 17 triệu học sinh từ lớp 7 trở lên trên cả nước trở lại trường học trực tiếp