Ngày 3/2, kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngay từ khi ra đời quân đội đã được đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng. Trong suốt những năm qua và hiện nay, công tác xây dựng Đảng, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội luôn là yêu cầu, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu thông qua hoạt động CTĐ, CTCT. Ở đâu có bộ đội là ở đó hoạt động CTĐ, CTCT được duy trì và thực hiện hiệu quả và là nhân tố quyết định đến kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị.