Lịch sử gần 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và lớn mạnh của quân đội nhân dân Việt Nam luôn đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp về mọi mặt của Đảng cộng sản Việt Nam. Và đây cũng là nhân tố quyết định, quan trọng nhất với mỗi chiến công, bước trưởng thành của quân đội ta. Trong bối cảnh mới, yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày càng cao thì việc giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội càng được quan tâm và thực hiện hiệu quả. Tự hào với truyền thống 92 năm của Đảng quang vinh, cán bộ, chiến sĩ toàn quân tiếp tục không ngừng phấn đấu, rèn luyện, trưởng thành, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.