47 đại biểu kiều bào trở về từ 22 quốc gia trên thế giới vừa tham gia Đoàn công tác số 4 đến thăm quân, dân huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1. Đây là lần thứ 10 Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Tư lệnh Hải quân tổ chức Đoàn kiều bào thăm Trường Sa