Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội sáng nay (25/8), đã tổ chức Hội nghị tổng kết diễn tập khu vực phòng thủ cấp quận, huyện năm 2017.Hội nghị đã phân tích, đánh giá cao nhiều điểm mới, sát thực tiễn trong diễn tập khu vực phòng thủ tại các quận, huyện, đồng thời trao đổi những vấn đề nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả diễn tập tại mỗi địa phương.